Category Archives: TEST savollari

TEST Botanika 5-sinf

 

5-sinf  botanika

1.  Gulli o’simliklar  qanday qismlardan  tashkil  topgan?

a)  ildiz, poya, barg, gul, meva va  urug’b)  ildiz, poya, barg  c)  ildiz, poya

d)  meva va urug’dan

2. Yer yuzida gulli o’simliklarning  nechta  oilasi  bor?

a)  250 oila    b)  533 oila    c)  500 oila    d)  1000 oila

3.   Afrikada o’sadigan baobab  daraxti necha yil yashaydi?

a)   1000 yil      b)   70-100 yil    c)   4000-5000  yil     d)   800-yil

4.   Butalarga  qaysi  o’simliklar kiradi?

a)   irg’ay, singirtak, namatak, zirk, uchqat  b)   izen, keyreuk, teresken,  sarsazan, shuvoq,

c)   beda, ajriq, g’umay’ sachratqi     d)   sabzi, sholg’om,  karam

5.   Hujayra shirasi   qayerda  joylashgan?

a)   sitoplazma          b)   mag’iz     c)   plastida          d)   vakuol

6.   Plastidalar   necha  xil  bo’ladi?

a)   3 xil        b)   5xil       c)   4 xil    d)   2xil

7.   Hujayralarning  qobig’i nimaga  qarab  qalinlashadi?

a)   turiga              b)   yoshiga     c)   o’sishiga                   d)   vaqtga

8. To’qimalar  necha  xil bo’ladi?

a) 4 xil                 b) 3 xil             c) 5 xil                              d) 6 xil

9. Qaysi  to’qima  orqali fotosintez  jarayoni  amalga  oshadi?

a)  jamg’aruvchi        b)  asosiy  to’qima     c)  qoplovchi  to’qima     d)  mexanik  to’qima

10.  Ildiz  tuzilishiga  qarab  qanday  turlarga  bo’linadi?

a)   yon  ildizga      b)   popuk  ildizga     c)    o’q  ildiz  va  popuk  ildiz  d)    asosiy  ildiz

11.  Asosiy  ildiz  shohlanib  nimani  hosil  qiladi?

12. Asosiy va yon  ildizlar  o’sib  ko’payib  nimani  hosil  qiladi?

13. Ildizmevalarni  toping?

14. Vegetativ  organlarni  toping?

15.  Ko’p yillik  o’tlarni aniqlang.

 

 

T/r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J: A B C A D A B D B C

 

11.  yon  ildiz

12. ildiz tizimi

13. qizil  lavlagi,  sabzi,  rediska,  turp, sholg’om

14. ildiz, poya ,barg

15.  beda, ajriq, g’umay, sachratqi

 

 

TEST Informatika 9-sinf

1.  Qo`yidagi ifodani paskal dasturlash tilida to`g`ri yozilganini aniqlang?    AZY-23

a) A*Z*Y-23     b) AZY-23       c) A/Z/Y*23      d) A.Z.Y-23

2. Qo`yidagi ifodani paskal dasturlash tilida to`g`ri yozilganini aniqlang?     a+52b

a)  a+5/2b      b) a+5/2*b       c)  (a+5)/(2*b)     d) (a+5/2*b)

3. Qo`yidagi paskalda yozilgan ifodalar ichidan  noto`g`ri yozilganini toping?

a)  2*a+b     b) sqr(a*c*b)           c) sin(5+x)        d)2*(-b)+a2

4.. Ma`lumotlarni ekranga chiqarish operatori qaysi?

a) Write   va   Writeln     b)Read    va   Readln       c)   Var        d) begin

5. Dasturni asosiy qizmi boshlanishini bildiruvchi xizmatchi so`z qaysi?

a) Write   va   Writeln     b)Read    va   Readln       c)   Var        d) begin

6.  Ma`lumotlarni kompyuter xotirasiga  muloqot usulda  kiritish operatori qaysi?

a) Real       b) Writeln      c) Begin       d)Readln

7. Qaysi javobda Paskalda aylana chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle

8.. Qaysi javobda Paskalda to`g`ri chiziq chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle

9) Gaysi javobda Paskalda  ELIPS  chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle

10. Qaysi javobda Paskalda to`g`ri to`rtburchak chizish  operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle

11. Paskal dasturlash    tili nechanchi yilda  yaratilgan?

a)1970        b)1956     c) 1969        d) 1967   e) 1965

12. Dastur bajarilish davomida qiymati  ozgaradigan  miqdorlar …………deyiladi.

a) Nishon    b) O`zgaruvchi     c)Konstanta     d) O`zgarmas      e)Operator

13. Paskal  dasturining modullari qaysi  javobda  to`g`ri berilgan?

a) And, asm, array   b) Sustem, crt , graph  c) Uses , For. Not   d) Rekord, xor , var

14. Paskal tilida  miqdorlar qanday turlarga ajratiladi?

a) O`zgarmas     b) O`zgaruvchi   c) jadval   d) Barcha javoblar to`g`ri

15.  Ma`lumotlarni kompyuter xotirasiga  muloqot usulda  kiritish operatori qaysi?

a) Read     b) Write     c) Var

16.Shart bo’yicha takrorlash operatori qaysi?

a) while  _ do     b)repead _ do            c) begin _ end         d) until _ for

17. Tasodifiy sonlar generator qanday qilib tuziladi?

a) randon        b) random        c) ramdom           d) ramdon

18.Nuqta, to’g’ri chiziq, to’rtburchak, aylana kabi shakllarni chizishga mo’ljallangan operatorlar qaysi modulda joy olgan?

a) graph           b) crt         d) system        d) graf

19.Qo`yidagi dastur natijasini aniqlang?

Var x,y,z: integer          Begin          x:=25;     y:= 2 ;     z:= 4;        s:= (x*z)/y

writeln( ‘s=’, s);        end.

20. Paskalda Matn  ranglari qaysi prosedura orqali  o`zgartiriladi?

21.. Paskalda yurgichni ekranning kerakli joyiga o`rnatish uchun  qaysi proseduradan foydalaniladi?

22. Tarmoqlash      operatorining umumiy ko`rinishini  yozig.

23. Shartni tekshirish    operatorining umumiy ko`rinishini  yozig.

24.Parametrli takrorlash operatorining umumiy ko’rinishini yozing.

25.For operatorida takrorlash parametric katta qiymatdan kichik qiymatga qarab kamayib borishi uchun qanday yordamchi so’zlari qo’llaniladi.

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
J a b d a d d c a b d c b c d a a b  

 

19. s=5.00000000000000E+0001

20. textcolor

21. gotoxy

22. if <shart> then <opertaorlar> Else<operatorlar>;

 

23. if

24. FOR I:=N1 to N2 DO <takrorlanish tanasi>

25. Downto

 

TEST Informatika 9-sinf

9- sinf    informatika .

1.  U….  ustun  va  satrlar, katakchalar himoya , son turlaridan iborat .Gap nima  haqida  ?

a)  Elektron  jadval       b) Word  dasturi       c) Paint      d) MS. ACCESS dasturi

2. Axborotning  eng kichik o’lchov  birligi ?

a)   bod                  b) bayt                       c) bit

3.  Hisob – kitob bilan   shug’ullanuvchi   dastur ?

a)  word                    b) excel          c) word            d) windows

4.  Eng  katta   axborot  o’lchov  birligi  ?

a)   Giga  bayt         b) mega  bayt          c) kilo  bayt

5.  1994- yilda  Microsoft   kompaniyasi  tomonidan  ishlab  chiqilgan  dastur  nomi ?

a)  word             b) excel               c) paint           d) windows

6. Massiv  – nima ?

a) Jadval  ko’rinishidagi  miqdor

b) o’zgaruvchilar  ro’yxati

c)  modullar  ro’yxati

d) to’g’ri javob yo’q

7.Massiv elementlarninbg  tartib  raqami …..  deyiladi .

a) indeks        b) son      c) harf         d) daraja

8.Informatika uchun asosiy ashyo nima

a  )  axbarot         b)  inson    c )odam     d) aql

9Informatika   sozning   manosini   toping ?

a  )eshitish       b ) tushuntirish    c ) gapirish     d ) qabul  qilish

10.Axbarot   nechaga  bolinadi ?

a ) 2       b) 3      d) 4      c )5

11.Axbarot  tashuvchi  vositaga  nima  kiradi ?

a  )jurnal, gazeta, televizor

b ) fotoaparat, printer,plotter

c  )axbarot    texnalogiyasi

d ) axbarot  tashu vchi  vosita  yoq

12.Odam organizmidan  qayer  axbarot  qabul   qilmaydi?

A)oyoq      b)burun     c)  til     d)hammasi axbarot   qabul  qiladi

13Grafik  muharirning  nomini  toping?

a)paint   b) MSDOS   c)MSACCES   d)MSEXEEL

14.Piksel  nima?

a  ekrandagi  tasvir

b) ekrandagi tasvirning mayda nuqtalari majmui

c)  ekran imkoniyati

d)  tasvir imkoniyati

15.Rasm tasvirlashdagi rang kolamlari necha xil?

A)2    b)1   c)3   d)4

16.Paint dasturidagi chiqish uchun nima qilinadi?

a) X  pigtogrammasi bosiladi

b) sarlavha satridan chiqiladi

c) uskunalar majmuidan chiqiladi

d) korish menusidan chiqiladi

17.Palitra nima?

A)uskunalar paneli

B)minyular satri

C)ranglar majmui

D)purgagich

18.Elektion jadvallarda satr va ustun kesishmasidan nima hosil boladi?

A)katakcha    b)diagramma   c)satr   d)Word

19.Excel dasturida  Wordda  bolgan qaysi  menyu  yo’qoladi?

A)fayl     b)tahrirlash  c)tablisa( jadval)   d)vstavka

20.Barcha sezgi organlarimiz orqali qabul qila oladigan ma lumotlarmajmuini va ularning boglanishi …… deyiladi.

A)axbarot      b)informatika   c)axbarotni qayta ishlash d)to’g’ri javob yo’q

21.Axbarot uzluksizlarni toping.

a)kitob televezordan axbarot olish

b)ob havo ,vaqt, fasilar

c)qo’shiq eshitish, telfonda gaplashish d)ob-havo ,qo’shiq eshitish

22.0 va 1 raqamlaridan iborat sanoq sistemasi qaysi sanoq sistemasi deyiladi

a)8lik  b)2 lik    c)16lik  d)10lik

23.sanoq sistemalari nechaga bolinadi

a)2   b)3   c)4    d)5

24.Paskal tili qachon paydo bo’lgan?

a)1961   b)1967    c)1980      d)1968

25.Paynt dasturi nima bilan shug’ulanadi.

a)rasm chizish    b)hisob –kitob  c)yozish  d)to’g’ri javob yo’q

 

9-sinf kalit

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
J a c b a b a a a b a c d a b d a c a c a b b a a A

 

TEST Informatika 8-sinf

8—sinf (1)

1.Paynt dasturi nima bilan shug’ulanadi.

a)rasm chizish    b)hisob –kitob  c)yozish  d)to’g’ri javob yo’q

2.Palitra nima?

A)uskunalar paneli

B)minyular satri

C)ranglar majmui

D)purgagich

3.Elektion jadvallarda satr va ustun kesishmasidan nima hosil boladi?

A)katakcha    b)diagramma   c)satr   d)Word

4.Excel dasturida  Wordda  bolgan qaysi  menyu  yo’qoladi?

A)fayl     b)tahrirlash  c)tablisa( jadval)   d)vstavka

5.Barcha sezgi organlarimiz orqali qabul qila oladigan ma lumotlarmajmuini va ularning boglanishi …… deyiladi.

A)axbarot      b)informatika   c)axbarotni qayta ishlash d)to’g’ri javob yo’q

6.Axbarot uzluksizlarni toping.

a)kitob televezordan axbarot olish

b)ob havo ,vaqt, fasilar

c)qo’shiq eshitish, telfonda gaplashish d)ob-havo ,qo’shiq eshitish

7.0 va 1 raqamlaridan iborat sanoq sistemasi qaysi sanoq sistemasi deyiladi

a)8lik  b)2 lik    c)16lik  d)10lik

8.sanoq sistemalari nechaga bolinadi

a)2   b)3   c)4    d)5

9.Paskal tili qachon paydo bo’lgan?

a)1961   b)1967    c)1980      d)1968

10. Operatsion  sistemaning  tashqi  xotirasi qayerda   joylashadi?

a)   sistema  blokida      b)  diskda       c) monitorda

11. Ma’lumotlarni    kompyuterga   kirituvchi  qurilma ?

a)   sistema  bloki         b)  monitor      c) klaviatura

12. Eng  katta   axborot  o’lchov  birligi  ?

a)   Giga  bayt         b) mega  bayt          c) kilo  bayt

13. Axborotning  eng kichik o’lchov  birligi ?

a)   bod                  b) bayt                       c) bit

14. Rim  raqamidagi   D    arab raqamida  nechaga  teng  ?

a)   500                      b) 100                      c) 50

15. Rim  raqamidagi   L   arab  raqamida   nechaga  teng ?

a)  100           b) 50             c) 1000

16. MCDXLIX   –  bu  nechaga   teng ?

a)   1459                  b) 1459                     c)  1449

17. Ikkilik  sanoq  sistemasidagi  sonni o’nlik  sanoq  sistemaga   qanday  usulda  o’tiladi ?

a)    triada                 b) tetrada              c) bo’lish  usuli

18.  Ikkilik  sanoq  sistemasidagi  sonni  sakkizlik  sanoq   sistemasiga  qanday  usulda o’tiladi?

a)    triada                  b) tetrada              c) bo’lish  usulida.

19.Hisob – kitob bilan   shug’ullanuvchi   dastur ?

a)  word                    b) excel          c) word            d) windows

20.  Excel   dasturi   interfeysi   necha   qismga  bo’linadi ?

a)  6                          b) 7                   c) 5                d) 4

21. Massiv  – nima ?

a) Jadval  ko’rinishidagi  miqdor

b) o’zgaruvchilar  ro’yxati

c)  modullar  ro’yxati

d) to’g’ri javob yo’q

22.Informatika uchun asosiy ashyo nima?

a  )  axbarot         b)  inson    c )odam     d) aql

23.Informatika   sozning   manosini   toping ?

a  )eshitish       b ) tushuntirish    c ) gapirish     d ) qabul  qilish

24.Axbarot  tashuvchi  vositaga  nima  kiradi ?

a  )jurnal, gazeta, televizor

b ) fotoaparat, printer,plotter

c  )axbarot    texnalogiyasi

d ) axbarot  tashu vchi  vosita  yoq

25.Odam organizmidan  qayer  axbarot  qabul   qilmaydi?

A)oyoq      b)burun     c)  til     d)hammasi axbarot   qabul  qiladi

 

 

8-sinf kalit (1)

s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
j a c a c a b b a a b c a c a b c a b b a a a b c D

 

 

 

TEST Informatika 8-sinf

8-sinf    informatika.

1.  Kompyuterning   dasturiy  ta’minoti   necha  xil  bo’ladi?

a)   3 xil                   b) 4 xil                     c)  2 xil.

2.  Kompyuterning   virusi  dasturmi ?

a)   ha                      b) yo’q                     c) bilmadim.

3.   Kompyuter    dasturlarining  o’zaro  munasabati …   deyiladi .

a)  apparatli interfeys     b) dasturli  interfeys     c) apparatli, dasturli  interfeys.

4.  Apparatli  ta’minot  bilan  dasturiy  ta’minotning    o’zaro  aloqasi  …   deyiladi .

a)  foydalanuvchi        b) interfeys         c) bilmadim.

5.  Interfeys  necha  turga  bo’linadi?

a)  3 ta                     b) 4 ta                    c) 5 ta

6.  MS.DOS ;  PS.DOS  ;  DR.DOS ; LINEX –bu  nima ?

a)  interfeys          b) dastur                 c) operatsion  sistema.

7.  Operatsion   sistemaning  asosiy  nechta  vazifasi  bor ?

a)  5 ta                  b)  4 ta                    c)  3 ta

8.  Disklar    asosan   necha  xil  bo’ladi ?

a)  2 xil                b)  3 xil                    c)  4 xil

9.  Vinchester     nima ?

a)  xotira              b)  qattiq  disk         c)  a,b to’g’ri

10. Fayl  qaysi  so’zdan  olingan, ma’nosi  nima ?

a)   inglizcha-“ma’lumot”     b) inglizcha –“papka”     c) fransuzcha – “ma’lumot”

11. Katalogning    ikkinchi   nomi- ?

a)   kataloglar        b) direktoriylar      c)  loglar

12. Joriy  catalog  nima ?

a)   ish  olib  borilayotgan  katalog    b) saqlangan  katalog    c) t j yo’q

13. Faqat  bosh  katalog   bilan  ishlash  imkoniyati   mavjud  kompyuterlar  qaysilar ?

a)   Agat , IBM       b) Praves, Korvet      c)  Agat , Praves

14. Buyruqlar  majmuyini    o’z  ichiga   olgan  fayllar ?

a)   com                 b)  bas                 c)  bat

15. Fayl  nomi    kompyuter  rusumiga  bog’liqmi?

a)   Ha                   b) yo’q              c) bog’liq emas.

16. Fayl  nomi yozishda    *  nimani  bildiradi ?

a)   fayl turini        b) o’zgartirish  himoya   c) fayl  hajmi.

17. Operatsion  sistemaning  tashqi  xotirasi qayerda   joylashadi?

a)   sistema  blokida      b)  diskda       c) monitorda

18. Ma’lumotlarni    kompyuterga   kirituvchi  qurilma ?

a)   sistema  bloki         b)  monitor      c) klaviatura

19. Eng  katta   axborot  o’lchov  birligi  ?

a)   Giga  bayt         b) mega  bayt          c) kilo  bayt

20. Axborotning  eng kichik o’lchov  birligi ?

a)   bod                  b) bayt                       c) bit

21. Rim  raqamidagi   D    arab raqamida  nechaga  teng  ?

a)   500                      b) 100                      c) 50

22. Rim  raqamidagi   L   arab  raqamida   nechaga  teng ?

a)  100           b) 50             c) 1000

23. MCDXLIX   –  bu  nechaga   teng ?

a)   1649                  b) 1459                     c)  1449

24. Ikkilik  sanoq  sistemasidagi  sonni o’nlik  sanoq  sistemaga   qanday  usulda  o’tiladi ?

a)    triada                 b) tetrada              c) bo’lish  usuli

25.  Ikkilik  sanoq  sistemasidagi  sonni  sakkizlik  sanoq   sistemasiga  qanday  usulda o’tiladi?

a)    triada                  b) tetrada              c) bo’lish  usulida.

 

 

TEST Informatika 9-sinf

9-sinf uchun test savollari

(IV-chorak)

1. Qaysi javobda satrii o’zgaruvchi (o’zgarmas) ning uzunligini (belgilari sonini) aniqlovchi standart funksiya ko’rsatilgan?

A) Concat    B) Length          C) Pos          D) Copy

2. Qaysi qatorda.satrli miqdor ichidan berilgan belgini izlaydigan standart funksiya ko’rsatilgan?

A) Concat    B) Length    C) Pos                      D) Copy

3. Qaysi qatorda satrii miqdorning ko’rsatilgan qismidan nusxa oluvchi standart funksiya ko’rsatilgan?

A) Concat    B) Length  C) Pos          D) Copy

4. Qaysi javobda berilgan belgining ASCII kodini aniqlovchi standart funksiya ko’rsatilgan?

A) Concat    B) Length   C) Ord          D) Copy

5. Qaysi javobda ASCII kodiga mos belgini aniqlovchi standart funksiya ko’rsatilgan?

A) CHR    B) Insert  C) Delete        D) Val

6. Qaysi qatorda tarmoqlanish opreatori ko’rsatilgan?

A) Goto    B) If … Then    C) For          D) Repeat … Until

7. Qaysi javobda o’tish operator! ko’rsatilgan?

A) Goto        B) If … Then       C) For          D) Repeat … Until

8. Qaysi javobda parametrli takrorlash operatori ko’rsatilgan?

A) Goto        B) If …Then          C) For          D) Repeat … Until

9. Qaysi qatorda shart bo’yicha takrorlash operatori ko’rsatilgan?

A) Goto        B) If …Then      C) For          D) Repeat … Until

10. Qaysi javobda shartli (belgili) o’zgaruvchilar (o’zgarmaslar)ni bir-biriga ketma-ket ulash standart funksiyasi ko’rsatilgan? .

A) Concat        B) Lenght         C) Pos           D) Copy

11. Excel da formula qanday yoziladi?

A) Dastlab tenglik belgisi    B) Dastlab arifmetik ifoda   C) Matematik funksiyalar    D) Jadval, diagrammalar

12. Paskal dasturida necha xil ang ishlatish mumkin?

A) 0 – 15        B) 1 – 16       C) 0 – 16         D) 1 – 15

13. Paskalda necha xil miqdor ishlatiladi?

A) 4          B) 3       C) 2          D) 5

14. Ekranni grafik holatga o’tkazish operatorini ko’rsating.

A) GraphInit             B) InitGraph        C) SetColor              D) Put Pixel

15. Ekranda nuqta hosil qilish operatorini ko’rsating.

A) PutPixel               B) Line            C) Circle                   D) Rectangle

16. Ekranda aylana hosil qilish operatorini ko’rsating.

A) PutPixel               B) Line    C) Circle                   D) Rectangle

17. Ekranda to’g’ri to’rtburchak hosil qilish operatorini ko’rsating.

A) PutPixel               B) Line        C) Circle                   D) Rectangle

18. Ekranda ichi bo’yalgan to’g’ri to’rtburchak hosil qilish operatorini ko’rsating.

A) Fill Ellipse            B) Line        C) Bar                  D) Rectangle

19. Paskalda qanday funksiyalar ekranning gorizontal, vertical yo’nalish maksimal koordinatalarni aniqlaydi?.

20. Ekranda ichi bo’yalgan ellips hosil qilish operatorini ko’rsating.

21. Grafik fayllar xotirada qanday kengaytmada saqlanadi?

22. Qo’yidagilardan qaysi biri grafik muharrir?

23. PAINT ning uskunalar majmuasida bo’lmagan elementni ko’rsating.

24. Mo’yqalam nima maqsadda ishlatiladi?

25. Ko’rsatilgan misolda nechta belgili o’zgarmas miqdor bor?        A; 12;-3.4; «Toshkent»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B C D C A B A C D A A A B B A C D C

 

19. GetMaxX, GetMaxY

20. Fill Ellipse

21. BMP va PCX

22. PAINT

23. Rasm

24. To’g’ri chiziq chizishda

25. 1 ta

 

TEST Informatika 9-sinf

1-chorak

 

1. Algoritmning tasvirlanish usullari necha xilni tashkil etadi.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

2.  Algoritmning asosiy xossalari nechta?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

3. Algoritmning 3-xossasi diskretlilik nimani anglatadi?

A) uzluklilik        B) ketma-ketlik        C) cheklilik         D) ommaviylik

4. Masalani kompyuterda yechishning bosqichlarining birinchisiga nima kiradi?

A) Masalaning qo’yilish   B) Modelini yuzish   C) Algoritm tuzish D) Dastur tuzish

5.                      quyidagi shakl algoritmning tasvirlashda nima uchun xizmat qiladi?

 

A) Ma’lumotlarni kiritish   B) Ma’lumotlarni chop etish C) Shartni tekshirish  D) Qiymat berishni

6. Algoritmning asosiy turlari nechta?

A) 2 ta   B) 3 ta   C) 4 ta    D) 5 ta

7. Chiziqli algoritmni yana qanday aytish mumkin?

A) Ergashish   B) Siklik     C) Cho’zilish    D) Takrorlanuvchi

8. Algoritmni blok sxema usulida tasvirlashda quyidagi shaklning vazifasini ayting.

A) Ma’lumotlarni kiritish va chiqarish B) Ma’lumotlarni chiqarish C) Ma’lumotlarni kirish D) Shart

9. Algoritmdagi ko’rsatmalar ketma-ketligini kompyuter tushunadigan tilga o’tkazishga nima deyiladi?

A) Dastur tuzish B) Algoritm tuzish  C) Natija olish   D) Modelni tuzish

10. Haqiqiy obyektning izlanish olib borilayotgan sohasining ma’lum ta’lablariga javob beradigan nusxasi?

A) Model   B) Modul   D) Madem   D) Algoritm

11. Model so’zi qaysi tildan olingan?

A) yunoncha     B) forscha    C) inglizcha    D) lotincha

12. Model so’zining ma’nosi nima?

A) Kichiklashtirilgan   B) Kattalashtirilgan C) o’lchash, almashtirish  D) o’lchov, meyor

13. Matematik model qaysi modelning turi hisoblanadi?

A) Biologik   B) Abstrak   C) Iqtisodiy matematik    D) Fizika

14. Abstrak model necha turga bo’linadi?

A) 3   B) 2   C) 4  D) 5

15. Algoritm so’zi qaysi so’zning lotin tilidagi aytilishidan kelib chiqqan?

A) Al-Xorazmiy    B) Dediki al-Xorazmiy    C) al-jabr    D) al jabr var muqobala

16. Algortimlarni bajarayotgan inson nima deyiladi?

A) ijrochi   B) foydalanuvchi   C) algoritmchi   D) inson

17. Barcha ko’rsatmalari ketma-ket joylashish tartibida bajarib boriladigan algoritmlar qanday ataladi?

A) chiziqli    B) takrorlanuvchi   C) takrorlanuvchi    D) tavsiflanuvchi

18. Tarmoqlanuvchi algoritm qanday ko’rinishda bo’lishi mumkin?

A) agar – u holda    B) toki:     C) … dan … gacha     D) u holda-aks holda- agar

19. Algoritmning qanday asosiy xossalari bor?

20. Algoritm so’zining kelib chiqish tarixi haqida ?

21. Kompyuterni ishga tushirish algoritmini ayting

22. Modellar necha turga bo’linadi?

23. Model deb nimaga aytiladi?

24. Kompyuterda masalani yechish bosqichlari nechta?

25. Algoritm ijrochisi kim?

 

TEST Informatika 9-sinf

9-sinf 3-chorak test

1.  Qo`yidagi ifodani paskal dasturlash tilida to`g`ri yozilganini aniqlang?

AZY-23

a) A*Z*Y-23     b) AZY-23       c) A/Z/Y*23      d) A.Z.Y-23       e) A+Z+Y-23

2. Qo`yidagi ifodani paskal dasturlash tilida to`g`ri yozilganini aniqlang?

a+5

——-

2b

a)  a+5/2b      b) a+5/2*b       c)  (a+5)/(2*b)     d) (a+5/2*b)   e)  (a+5)-(2*b)

3. Qo`yidagi paskalda yozilgan ifodalar ichidan  noto`g`ri yozilganini toping?

a)  2*a+b     b) sqr(a*c*b)           c) sin(5+x)        d)2*(-b)+a2      e) sin((+b*cos(x))

4.. Ma`lumotlarni ekranga chiqarish operatori qaysi?

a) Write   va   Writeln     b)Read    va   Readln       c)   Var        d) begin    e) Crt

5. Dasturni asosiy qizmi boshlanishini bildiruvchi xizmatchi so`z qaysi?

a) Write   va   Writeln     b)Read    va   Readln       c)   Var        d) begin    e) Crt

6.  Ma`lumotlarni kompyuter xotirasiga  muloqot usulda  kiritish operatori qaysi?

a) Real       b) Writeln      c) Begin       d)Readln    e) Run

7. Qaysi javobda Paskalda aylana chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle    e)DrawPoly

8.. Gaysi javobda Paskalda to`g`ri ciziq chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle    e)DrawPoly

9) Gaysi javobda Paskalda  ELIPS  chizish operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle    e)DrawPoly

10. Qaysi javobda Paskalda to`g`ri to`rtburchak chizish  operatori berilgan?

a)Line      b)  Ellipse     c) Circle   d)Rectangle    e)DrawPoly

11. Paskal dasturlash    tili nechanchi yilda  yaratilgan?

a)1970        b)1956     c) 1969        d) 1967   e) 1965

12. Dastur bajarilish davomida qiymati  ozgaradigan  miqdorlar …………deyiladi.

a) Nishon    b) O`zgaruvchi     c)Konstanta     d) O`zgarmas      e)Operator

13. Paskal  dasturining modullari qaysi  javobda  to`g`ri berilgan?

a) And, asm, array     b) Sustem, crt , graph      c) Uses , For. Not    d) Rekord, xor , var

e) Set, program , lebel

14. Paskal tilida  miqdorlar qanday turlarga ajratiladi?

a) O`zgarmas     b) O`zgaruvchi   c) jadval   d) Barcha javoblar to`g`ri

15.  Ma`lumotlarni kompyuter xotirasiga  muloqot usulda  kiritish operatori qaysi?

a) Read     b) Write     c) Var

16.Qo`yidagi dastur natijasini aniqlang?

Var x,y,z: integer

Begin

x:=25;     y:= 2 ;     z:= 4;

s:= (x*z)/y

writeln( ‘s’, s);

end.

17. Paskalda Matn  ranglari qaysi prosedura orqali  o`zgartiriladi?

18.. Paskalda yurgichni ekranning kerakli joyiga o`rnatish uchun  qaysi proseduradan foydalaniladi?

19. Tarmoqlash      operatorining umumiy ko`rinishini  yozig.

20. Shartni tekshirish    operatorining umumiy ko`rinishini  yozig.

 

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
j a b d a             c b c d a