Category Archives: Biologiya

QON HAQIDA

Qon

 

Qon haqida fikr yuritishdan oldin organizmning ichki muhiti haqida tushunchaga ega bo’lish zarur. Chunki qon organizm ichki muhitining bir qismi hisoblanadi. Organizmning ichki muhitiga hujayra ichidagi va hujayra tashqarisidagi suyuqlik kiradi. Hujayra tashqarisidagi suyuqlik o’z navbatida hujayralararo va tomirlar ichidagi (qon va limfa) suyuqliklarga bo’linadi.
Odam tanasi massasining o’rtacha 60% ini suv tashkil qiladi. Shundan 35%i hujayra ichidagi va 25%i hujayra tashqarisidagi suyuqlikdir. Qon hujayra tashqarisidagi suyuqlikning tarkibiy qismi bo’lib, uning miqdori tana massasining o’rtacha 7% ini tashkil qiladi. Shundan qon plazmasi tana massasining 4,5-5% ini tashkil etadi. Organizm qancha yosh bo’lsa, tana massasining ko’proq qismini – 65-70% ini suyuqlik tashkil qiladi. Bu yosh organizmda moddalar almashinuvi jarayoni keksalardagiga nisbatan ancha faol o’tishini ta’minlaydi.

QON HAQIDA BARCHA MA’LUMOTLAR.          >>>YUKLAB OLING<<<

 

TEST Botanika 5-sinf

 

5-sinf  botanika

1.  Gulli o’simliklar  qanday qismlardan  tashkil  topgan?

a)  ildiz, poya, barg, gul, meva va  urug’b)  ildiz, poya, barg  c)  ildiz, poya

d)  meva va urug’dan

2. Yer yuzida gulli o’simliklarning  nechta  oilasi  bor?

a)  250 oila    b)  533 oila    c)  500 oila    d)  1000 oila

3.   Afrikada o’sadigan baobab  daraxti necha yil yashaydi?

a)   1000 yil      b)   70-100 yil    c)   4000-5000  yil     d)   800-yil

4.   Butalarga  qaysi  o’simliklar kiradi?

a)   irg’ay, singirtak, namatak, zirk, uchqat  b)   izen, keyreuk, teresken,  sarsazan, shuvoq,

c)   beda, ajriq, g’umay’ sachratqi     d)   sabzi, sholg’om,  karam

5.   Hujayra shirasi   qayerda  joylashgan?

a)   sitoplazma          b)   mag’iz     c)   plastida          d)   vakuol

6.   Plastidalar   necha  xil  bo’ladi?

a)   3 xil        b)   5xil       c)   4 xil    d)   2xil

7.   Hujayralarning  qobig’i nimaga  qarab  qalinlashadi?

a)   turiga              b)   yoshiga     c)   o’sishiga                   d)   vaqtga

8. To’qimalar  necha  xil bo’ladi?

a) 4 xil                 b) 3 xil             c) 5 xil                              d) 6 xil

9. Qaysi  to’qima  orqali fotosintez  jarayoni  amalga  oshadi?

a)  jamg’aruvchi        b)  asosiy  to’qima     c)  qoplovchi  to’qima     d)  mexanik  to’qima

10.  Ildiz  tuzilishiga  qarab  qanday  turlarga  bo’linadi?

a)   yon  ildizga      b)   popuk  ildizga     c)    o’q  ildiz  va  popuk  ildiz  d)    asosiy  ildiz

11.  Asosiy  ildiz  shohlanib  nimani  hosil  qiladi?

12. Asosiy va yon  ildizlar  o’sib  ko’payib  nimani  hosil  qiladi?

13. Ildizmevalarni  toping?

14. Vegetativ  organlarni  toping?

15.  Ko’p yillik  o’tlarni aniqlang.

 

 

T/r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J: A B C A D A B D B C

 

11.  yon  ildiz

12. ildiz tizimi

13. qizil  lavlagi,  sabzi,  rediska,  turp, sholg’om

14. ildiz, poya ,barg

15.  beda, ajriq, g’umay, sachratqi

 

 

Savollar Biologiya

S A V O L L A R

 

 1. Gul qaysi qismlardan tashkil topgan.

Gulqo’rgon, gulo’rin, gultoj, changchi, urug’chi, tuguncha, ustuncha, tumshuqcha

 

 1. Bir jinsli gulag ta’rif bering.

Gulda faqat urug’chi yoki changchining o’zi bo’lsa, bunday gul bir jinsli gul deyiladi. Tol, gazanda, tut.

 

 1. Hasharotlar yordamida changlanadigan o’simliklarga misollar keltiring.

Olma, o’rik, nok, beda, oqquray, go’za

 

 1. Mikrobiologiya qanday fan?

Mikroblarning tuzilishi xilma-xilligi, faoliyati va ular hududga keltiradigan turli-tuman o’zgarishlarni o’rganadi.

 

 1. Chatnaydigan mevalarga misollar keltiring.

Mosh, loviya, turp, rediska, jag’-jag’

 

 1. Parazit bakteriyalar qanday kasalliklarni paydo qiladi?

Sil, terlama, bo’g’ma, vabo, o’lat

 

 1. Mitseliy nima?

Zamburug’larning vigetativ tanasi mitseliy deyiladi.

 

 1. Xlorellarning necha turi aniqlangan?

40 dan ortiq turi aniqlangan.

 

 1. Zuxrasochning hayot shakli

Ildizpoyali ko’p yillik o’t

 1. O’zbekistondagi suv o’tlarini o’rgangan olim.

Muzaffarov

 

 

 

 

S A V O L L A R

 

 1. Gul nima?

Gul yopiq urug’li o’simliklarning jinsiy ko’payish organi. Shakli o’zgurgun novdadir.

 

 1. Ikki jinsli gulag ta’rif bering.

Bitta gulda ham changchi ham urug’chi bo’lsa, bunday gul ikki jinsli gul deyiladi.

 

 1. Shamol yordamida changlanadigan o’simliklarga misollar keltiring.

Bug’doy, arpa, sholi, suli, terak, yong’oq

 1. Mikroblarni birinchi bo’lib qaysi olim o’rgangan.

Gollandiyalik olim Anton Levenguk

 

 1. Havodagi erkin azotni o’zlashtiruvchi bakteriyalar nima deyiladi?

Tugunak bakteriyalar

 

 1. Yer yuzida zamburug’larning qancha turi bor?

100000 dan ortiq turi bor

 

 1. Yapon laminariyasi yana qanday nom bilan ataladi?

Dengiz harami

 

 1. “Kitob As-Saydana fit-t-tib” asarining muallifi kim?

Abu Rayhon beruniy

 

 1. O’zbekiston Respublikasining “Qizil Kitob”i nechachi yil nashr etilgan?

1998-yil chop etilgan, 301 ta o’simlik turi kiritilgan

 

 1. Chatnamaydigan mevalarga misollar keltiring.

Bug’doy, arpa, suli, makkajo’xori

 

TEST Zoologiya 7-sinf

7-sinflar uchun zoologiya fanidan mart oyi test savollari

A-variant

 

1. Toshbaqa tanasi qanday tuzilgan.

A. tanasi suyagi muguz tangachalar bilan qoplangan

B. Tanasi kosa qovurg`alar bilan qoplangan

D. tanasi o`mrov suyaklar bilan qoplangan

S. to`g`ri javob yo`q

2. Toshbaqaning tanasi qanday suyaklar bilan bog`langan

A. kosa qavurg`alari.

B. qovurg`a, umurtqa, o`vrov.

D. mugizlar.

S. Suyak hamda muguzdan.

3. Toshbaqalar xaft tug`ulganda qayst qisimlarini kosasi ichiga tordadi.

A. tishi

B. tili

D. bosh oyoq vadum

S. ko’zi

4. Toshbaqaning  qaysi organi yaxsh rivojlanmagan.

A. bosh

B. oyoq

D. dum

S. tish

5. Toshbaqaning qaysi organi yaxsh rivojlangan.

A. ko’z va hid bilish

B. bosh vadum

D. oyosh va dum

S. ko’zi.

6. Dengiz toshbaqasining oyog’i qanday vazifani bajaradi.

A. tez yurish

B. eshkak

D. sekin yurish

S. barcha javoblar  to’g’ri

7. Umurtqa pog’onasida qaysi umurtqalar harakatchan birikkan.

A. til va tish

B. ko’z va dum

D. bo`yin va dum

S. oyoq va ko’z

8. O’rta osiyoning toshbaqasining uzunligi necha smga teng.

A. 35-40 sm

B. 10-15 sm

D. 15-20 sm

S. 20-25 sm

9. Qaysi fasillarda ko’p uchraydi.

A. bahor va kuz

B. Kuz va yoz

D. Yoz va qish

S. Bahor va yoz

10. O’rta osiyoning toshbaqalarining urg’ochilari nechtagacha tuxum quyadi.

A.1-5 tagacha

B. 1-6 tagacha

D. 1-4 tagacha

S. 2-3 tagacha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-sinflar uchun zoologiya fanidan mart oyi test savollari

B-variant

 

1. Yevropaning janubida qaysi toshbaqalar  uchraydi.

A. Oddiy toshbaqalar

B. O’rta osiyo toshbaqasi

D. Botqoq toshbaqasi

S. dengiz toshbaqasi

2. Bu toshbaqa qanday oziqlanadi.

A. Beda

B. Bug’doy

D. O’tlar

S. Suvdagi umurtqasiz  hayvonlar.

3. Uzoq sharq suv havzalarida uchraydigan terili tosh baqaning nimasi bo’lmaydi.

A. suyak kosasi

B. qorini

D. Umurtqasi

S. Buyini

4. Gegez toshbaqasining og`irligi qancha.

A. 350 kg

B. 300 kg

D. 400 kg

S. 450 kg

5. Qayerda tuxum quyadi.

A. o`tloqda

B. tog` yon bag`rida

D. qirg`oqda

S. to`g`ri javob yo`q

6. Timsoqlarning uzunligi qanchagach bo`ladi.

A. 30 m

B. 20 m

D. 40 m

S. 10 m

7. Toshbaqaning madaniy o`simliklardan qaysilarga ziyon keltiradi

A. bug`doy va beda maysalariga

B. maysa

D. yavoyi o`simliklar

S. Barcha javob tog`ri

8. Timsohning ko`zlari nimalarda joylashgan .

A. oyoqlar

B. ko`zlar

D. maxsus bo`rtiqchalar

S. tishlar

9. Timsohlar necha million yil oldin iqlimga moslashgan.

A. 400 million yil

B. 300 million yil

D. 200 million yil

S. 100 million  yil

10. Timsohlar qanday hayvon hisoblanadi

A. qonxo`r

B. Yaxshi

D. Havvoyi

S. Yirtqich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoologiya fanidan 7-sinflar uchun mart oyi test savollariga javoblar

A-variant

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B D S A B D S A D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoologiya fanidan 7-sinflar uchun mart oyi test savollariga javoblar

B-variant

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D S A B D S A D B S

 

 

TEST Botanika 6-sinf

6-sinf botanika IV-chorak

 

 1. O’zbekiston Qizil kitobi qachon ta’sis etilgan?

A) 1986 yil                 B) 1973 yil

D) 1979 yil                 E) 1965 yil

 1. O’zbekistonda loladoshlarning necha turi uchraydi?

A) 20                          B) 23

D) 25                          E) 33               F) 42

 1. 1998 yil qayta nashr etilgan O’zbekiston “Qizil kitob”iga qancha tur o’simlik kiritilgan?

A) 163 tur                   B) 138 tur

D) 301 tur                   E) 112 tur

 1. Lolaning biologik jarayonlari qaysi oylarga to’g’ri keladi?

A) aprel – iyun           B) aprel – may

D) mart – aprel           E) may – iyun             F) mart – may

 1. Navoiy viloyatining necha tur o’simligi “Qizil kitob”ga kiritilgan?

A) 112                        B) 2

D) 45                          E) 13               F) 80

 1. O’zbekistonda o’sadigan loladoshlarning necha turi O’zbekiston “Qizil kitob”iga kiritilgan?

A) 15                          B) 18

D) 20                          E) 23               F) 25

 1. 1912 yilda shotlandiyadan topilgan o’simlik nomi nima?

A) psilofit                   B) riniya

D) kuksoniya              E) rafleziya

 1. Lolaning guliga xos bo’ladigan ta’rifni belgilang.

A) to’pguli ko’chala               B) to’pguli qalqosimon

D) to’pguli savatcha               E) guli faqat gultojilardan iborat oddiy gul

F) Murakkab gul qo’rg’onli

 1. Qizil kitobga kiritilgan turlar necha guruhga bo’lingan?

A) 3                            B) 5

D) 4                            E) 2

 1. G’umbay va kurmak qaysi oilaga mansub?

A) bug’doyboshlar

B) loladoshlar

D) piyozdoshlar

 1. Fitonsizlar nima?

A) o’zidan uchuvchan moddalar ajratuvchi o’simliklar

B) tezda qurib qoluvchi o’simliklar

D) qadimgi o’simliklar

E) issqqa chidamli o’simliklar

 1. Qo’yidagilardan qaysi biri O’zbekiston “Qizil kitob”iga kiritilgan?

A) bosh piyoz

B) sarimsoq piyoz

D) anzur piyoz

 1. Qo’yidagilardan qaysi biri yaylov butalari hisoblanadi?

A) shuvoq                   B) sutlama

D) na’matak               E) sanchiqo’t

 1. Bosh piyoz necha yillik o’simlik ?

A) bir yillik

B) ikki yillik

D) ko’p yillik

 

 1. Qo’yidagilardan qaysi biri “Qizil kitob”ga kiritilgan?

A) lola

B) anzur piyoz

D) shirach

E) hammasi

 1. Bug’doydoshlar oilasining yovvoyi vakillarini ko’rsating.

A) bug’doyiq, g’umbay         B) arpa, ko’rmak

D) so’li, ko’rmak                    E) bug’doy, arpa

F) sholi, ko’rmak

 1. Adirlar dengiz sathidan qancha balandda bo’ladi?

A) 2700-2800                         B) 1200-1600

D) 600-800                             E) 800-1200

 1. Bug’doy tarkibida qaysi organik ko’p bo’ladi?

A) oqsil                                  B) kraxmal

D) yog’                                   E) suv

F) mineral tuz

 1. Qo’yidagilardan qaysi biri qumlikda o’sadi?

A) juzg’un                              B) shuvoq

D) saksovul                            E) iloq

F) hammasi

 1. Bug’doydoshlar qanday changlanadi?

A) shamol yordamida            B) hasharotlar yordamida

D) sun’iy                                E) o’z-o’zidan

 1. Qozonyuvgich qaysi oila vakili?

A) karamdoshlar                    B) qovoqdoshlar

D) ziradoshlar                         E) hech qaysi

 1. Ziradoshlarni O’zbekistonda nechta turi bor?

A) 300                                    B) 400

D) 198                                    E) 3500

 1. Igna bargli daraxtlar berilgan javobni ko’rsating.

A) chinor, eman                     B) akatsiya

D) floks tobug’li                    E) archa, qarag’ay

 1. Loladoshlar guli formulasi.

A) Og3+3 Ch3+3 U(3) B) Ch5 Gt5 Ch0 U3

D) Gk4-5 Gt5 Ch5 U(2-6) E) Gk4 Gt4 Ch4 U4

 1. Qumda o’sishga moslashgan o’simlik.

A) juzg’un                              B) lola

D) na’matak                           E) sholi

 

TEST Botanika 6-sinf

6-sinf botanika

(chiqish testi)

 

 1. O’zbekiston Qizil kitobi netanchi yilda ta’sis etigan ?

A. 1986-yil                           B. 1973-yil

D. 1979-yil                           E. 1965-yil

 1. O’zbekitonda loladoshlarning necha turi uchaydi ?

A. 20                                     B. 23

D. 25                                     E. 33

 1. 1998-yil qaytanashir etilgan O’zbekiston “Qizil kitob”iga qancha tur o’simlik kiritilgan

A. 163 tur                             B. 138 tur

D. 301 tur                             E. 112 tur

 1. Lolaning bialogik jarayonlari qaysi oylarga to’g’ri keladi?

A. aprel-iyun                        B. aprel-may

D. mart-aprel                       E. may-iyun

 1. Navoiy viloyatining necha tur o’simligi «Qizil kitob»ga kiritilgan?

A. 12                                     B. 2

D. 45                                     E. 13

 1. O»zbekitonda o’sadigan loladoshlarning necha turi O’zbekiston «Qizil kitobga»iga kirtilgan?

A. 15                                     B. 25

D. 20                                     E. 23

 1. 1912-yilda shotlandiyadan topilgan o’simlik nomi nima?

A. psilofit                             B. riniya

D. kuksoniya                       E. rafleziya

 1. Lolaning guligaxos bo’ladigan ta’rifni belgilang.

A. to’pguli ko’chala            B. to’pguli qalqosimon

D. to’pguli savatcha           E guli faqat gultojlardan iborat oddiy gul

 1. «Qizil kitob» ga kiritilgan turlar necha guruhga bo’lingan?

A. 3                                       B. 5

D. 4                                        E. 2

 1. G’umay va kurmak qaysi oilaga mansub?

A. bug’doyboshlar              B. loladoshlar

D. piyozdoshlar                  E. Ava B javoblar

 1. Fitonsitlar nima ?

A. o’zidan uchuvchan moddalar ajratuvchi o’simliklar                            B. tezda qurib qoluvchi o’simliklar

D. qadimgi o’simliklar                                                                      E. issiqa chidamli o’simliklar

 1. Quyidaglardan qaysi biri O’zbekiton Qizil kitobiga kiritilgan?

A. bosh piyoz                      B. sarimsoq piyoz

D. anzur piyoz                     E. qizil piyoz

 1. Quyidagilardan qaysi biri yaylov butalari hisoblanadi?

A. shuvoq                            B. sutlama

D. na’matak                        E. sanchiqo’t

 1. Bosh piyoz necha yillik o’simlik?

A. 1-yillik                             B. 2-yillik

D. ko’p yillik                         E. Buta

 1. Quyidagilardan qaysu biri «Qizil kitob»ga kiritilgan?

A. lola                                   B. anzur piyoz

D. shirzch                             E. hammasi

 1. Bug’doydoshlar oilsining yovoyi vakillarini ko’rsating.

A. bug’doyiq, g’umay         B arpa, ko’rmak

D. so’li, ko’rmak                                  E. bug’doy, arpa

 1. Adirlar dengiz sathidan qancha balandda bo’ladi?

A. 2700-2800                      B. 1200-1600 m

D. 600-800 m                      E. 800- 1200m

 1. Bug’doy tarkibida qaysi organik ko’p bo’ladi?

A. oqsil                                  B. kraxmal

D. yog’                                   E. suv

 1. Quyidagilardan qaysi biri qumlikda o’sadi?

A. juzg’un                             B. shuvoq

D. saksovul                          E. hammasi

 1. Bug’oydoshlar qanday changlanadi?

A. shamol yordamida       B. hasharotlar yordamida

D. su’niy bilan                     E. o’z- o’zidan

 

6-sinf botanika

(kirish testi)

 

 1. Dukkak mevali o’simlikni aniqlang?

A) Karam, qalampir                          B) Pediska, handalak

C) Burchoq, loviya.                           E) barcha javoblar to’g’ri

 1. Karamdoshlar oilasiga kiruvchi madaniy o’simliklarni belgilang

A. Karam qurtena                             B. Chitir achambiti

C. ridiska sholg’om                            E. turp shapbo’y.

 1. Ho’1 mevali o’simlikni aniqlang?

A) Mosh, pista                                    B) Loviya, bodom

C) Olcha, o’rik                                     E) barcha javoblar to’g’ri

 1. Karamdoshlar oilasining mevasi qanday meva ?

A) rezavor meva                                                B) qo’zoq yoki qo’zoqcha

C) qovoq meva                                  E) yong’oq meva

 1. K5T5ChL U1 qaysi o’imlikka mansub?

A) Olxo’ri                                             B) Qulupnay

C) Olma                                                               E) Nok

 1. Karamdoshlar uchun xos bo’lgan umumiy gul formulani belgilang

A) K5 T5 CH5 U1 B) K2 T4 CH6 U2

C) K4 T4 CH4+2 U1 E) K4 T4 CH(4+2) U2

 1. O’zbekiaton «Qizil Kitobi»ga kiritilgan o’simlik?

A) Bodom, kamxastak                     B) Shirach, lola

C) Xurmo, pista                                  E) barchasi to’g’ri

 1. Na’matak qaysi oilaning vakili hisoblanadi?

A) sho’radoshlar                                 B) karamdoshlar

C) gulhayridoshlar                             E) ra’noguldoshlar

 1. Shamol yordamida changlanadigan o’simlikni aniqlang?

A) Arpa, sholi                                      B) Nok, olcha

C) Shaftoli, terak                                               E) gilos, arpa

 1. Namatak mevasi qaysi kasallikka davo bo’ladi?

A) kamqonlikka                                 B) qon bosimini tushirishga

C) qon bosimini ko’tarishga             E) vitamin kamayishi yoki yo’qolishiga

 1. Parxesh uauli bilan ko’payadigan o’simlik?

A) Olma, nok                                      B) Gilos, atirgul

C) tok, atirgul                                      E) Tok, olma

 1. Ra’nodoshlar oilasiga kiruvchi madaniy o’simliklarni belgilang

A) olma, nok, behi, o’rik                   B) tog’olcha, na’matak

C) olma, nok, na’matak                    E) Barchasi to’g’ri

 1. Barglari o’yilgan o’simlikni aniqlang?

A) Chinor, tok                                     B) O’rik, behi

C) Olma, bodom                                E) g’o’za, shaftoli

 1. Ra’nodoshlar uchun xos bo’lgan umumiy gul formulasini aniqlang

A) Gk4 Gt4 CH4 U1 B) Gk5 Gt5 CH5 U1

C) K(5)T5 CH   U1 E) K5 T5 CH0U2

 1. Bargning mustahkam bo’lishi nimaga bog’liq?

A) Tarkibidagi lub tolalariga            B) tomirlarining shoxlanishiga

C) Barg tuzilishiga                             E) barg bandiga

 1. Ismaloqning O’zbekitonda nechta turi o’sadi?

A) l                                                        B) 2

C) 3                                                       E) 4

 1. Hashorotlar yordamida changlanadigan o’simlikni aniqlang?

A) Olma, bug’doy                               B) Olma, o’rik

C) Kungaboqar, g’umay   E) sholi, bug’doy

 1. Jag’jag’ning to’p guli uchun qaysi ta’rif to’g’ri keladi?

A) to’p guli shingul                             B) to’pguli murakkab boishoq

C) to’pguli ko’chqla                            E) to’p guli soyabon

 1. Bandsiz bargli o’simliklarni aniqlang?

A) Nok, o’rik                                        B) Gulsafsar, bug’doy

C) Tok, bug’doy                                 E) yalpiz, olma

 1. O’zbekistonda g’o’zaning necha turi o’sadi?

A) 2                                                       B) 3

C) 4                                                       E) 5


 

TEST Botanika 6-sinf

1. Botanika fani nimani o’rgatad?

a)      o’simliklarni

b)      hujayrani

c)      hayot haqidagi bilimlarni

d)      genlarning avlodlarga taqsimlanishini

2. Yer yuzida o’simliklarni qancha turi bor?

a)      500 ming

b)      250 ming

c)      200 ming

d)      300 ming

3. Sitologiya fani nimani o’rgatadi?

a)      o’simliklarni

b)      hujayrani

c)      hayot haqidagi bilimlarni

d)      genlarning avlodlarda taqsimlanishini

4. Hujayrani kim o’rgandi?

a)   R.Guk

b)  R.Broun

c)  SHvan

d)  SHleydin

5. Hujayra tuzilishiga ko’ra necha qismdan iborat?

a)  2

b)  3

c)  4

d)  5

6. Elektron mikroskopi bilan yorug’lik mikraskopi orasidagi farq nimada?

a)   yorug’likda ishlaydi

b)  elektronlar oqimi yordanidaishlatiladi

c)  ikkalasi bir xil

d)  to’g’ri javob yo’q

7. Plastidalar necha xil bo’ladi?

a)  2

b)  3

c)  4

d)  5

8. Yer yuzida gulli o’simliklarning qancha turi bor?

a)  500 ming

b)  250 ming

c)  200 ming

d)  300 ming

9. Mikraskop necha marta kaltalalashtirayotganini qanday bilamiz?

a)  okulyar va obyektiv sonlari ko’paytiriladi

b)  okulyar va obyektiv sonlari bo’linadi

c)  okulyar va obyektiv sonlari siyiriladi

d)  obyektiv soniga qaraladi

10. Tanasi asosan bitta, yog’on yog’ochlangan, baquvvat ildizli va keng shox shabbali, baland bo’yli o’simlik qaysi hayotiy shaklga kiradi ?

a)  ko’p yillik o’t

b)  bitta

c)  daraxt

d) chala buta

11. Ikki yillik o’silliklarni belgilang

a)  lavlagi, sabzi, karam rediska

b)  rediska turp yalpiz

s)  sholg’om, turp, koshnich

d)  rediska, turp, sarimsoq

12. Madaniy bir yillik o’simliklarni ko’rsating

a)  sholg’om tarvuz

b)  turp bug’doy

c)  qalampir rayhon

d)  piyoz sabzi

13. Yashil o’simliklarning hujayralari qanday asosiy qismlardan. Tashkil topgan ?

a)  hujayra qobig’i mag’iz va sitoplazma

b)  hujayra qobig’i , mag’iz sitoplazma va vakuoldan

s)  mag’iz , sitoplazma, vakuol va plastionlardan

d)  hujayra qobig’i, sitoplazma, mag’iz, plastidalardan va vakuoldan

14. Shtativli lupa buyumlarni necha marta katalashtirib ko’rsadi ?

a)  20-25

b) 30-35

s)  10-25

d)  25-30

15. O’simliklarning hayoti uchun zarur bo’lgan moddalar hujayradan –hujayraga qanday o’tib turadi

a)  sitoplazma orqali

b)  mag’iz orqali

s)  plastidalar orqali

d)  hujayra qobig’idagi teshikcha orqali

16. O’simlikdagi oziq moddalar qaysi hujayralarda jamg’ariladi ?

a)   urug’ hujayralarida

b)   ildiz hujayralarida

s)   urug’, ildiz, poya hujayralarida

d)   barg hujayralarida

17. To’qima deb qanday hujayralar yig’indisiga aytiladi ?

a)   barg, ildiz, poya va meva hujayralari yig’indisi

b)   tugunak va ildiz, mevalardagi bir xil vafani bajaruvchi hujayralar yi’g’indisi

s)   gul, meva tugunak urug’ hujayralar yig’indisi

d)   tuzilishi o’hshash, bir xil vazifani bajaradigan hujayralarga

18. Kuzda o’simliklar hayotida qanday ozgarishlar bo’ladi ?

a)   o’simliklar qurishi

b)   xozonrezgiligi barglarning to’kilishi

s)   barglarning to’kilishi

d)   o’simlikning eniga o’sishi

19. Qaysi hujayra hisobiga poya eniga o’sadi ?

 

20. To’qima tushunchasina kim olib kirgan ?

 

21. Hujayra ichidagi tirik qismini o’rab turadigan, uni himoya qiladigan mustahkam organ qaysi ?

 

22. Meva ta’mining shirin, nimalardan bo’liq ?

 

23. Yer yuzida o’simliklarning qancha oilasi borligi aniqlangan ?

 

24.O’simliklarning yer osti vegetative organi

 

25. Archa va savr daraxtlari necha yil umr ko’radi?

 

TEST Biologiya 7-sinf

1. Sodda hayvonlar tipiga qaysi sinflar kiradi?

1) soxta oyoqlilar;              2) poliplar;                           3) meduzalar;      4) xivchinlilar;

5) infuzoriyalar;                  6) qorinoyoqlilar;                                7) sporalilar.

A) 1,4,5,6                                             V) 1,2,3,6

S) 1,2,5,7                                             D) 1,4,5,7

Ye) 1,5,6,7

2. Sodda hayvonlar hujayrasi uchun qanday organoidlar xos?

A) sitoplazma, yadro, plastida, sellyuloza

V) yadro, ovqat xazm qilish vakuolasi, sellyuloza, muskul to’qimasi

S) mezosoma, ribosoma, plastida, sellyuloza

D) harakatlantiruvchi organoidlar

Ye) sitoplazma, yadro, ovqat hazm qilish vakuoli, harakatlantiruvchi organoid

3. Qaysi hayvon soxta oyoklar yordamida harakat qiladi?

A) tufelka                                            V) volvoks

S) yashil evglena                                                D) tripanosoma

Ye) amyoba

4. Amyoba shaklining o’zgaruvchan bo’lishiga sabab nima?

A) xujayrasida sitoplazma harakatlanib turishi

V) hujayrasi sirtida qattik qobiq bo’lmasligi

S) soxta osklari hosil qilishi

D) qiskaruvchi vakuolaning o’zgarib turishi

Ye) butun tanasi yordamida nafas olishi

5. Qaysi sodda xdyvon doimo o’z shaklini o’zgartirib turadi?

A) amyoba                                          V) evglena

S) tufelka                                             D) volvoks

Ye) to’g’ri javob yo’q

6. Amyobaning yolg’on oyoklari deganda nima tushuniladi?

A) sitoplazma membranasining o’simtasi

V) tanani koplovchi kobiqning o’simtasi

S) sitoplazmaning ipsimon o’simtasi

D) sitoplazma oqimi hisobiga hosil bo’lgan o’simta

Ye) paypaslagichlar

7. Qaysi sinf vakillari tanasining shakli doimiy bo’lmaydi;

A) soxta oyoklilar                              V) xivchinlilar

S) infuzoriyalar                                  D) sporalilar

Ye) gidroidlar

8. Oddiy amyobaning soxta oyoqlari qanday vazifani bajaradi?

1) nafas olish;                     2) oziqlanish;                       3) ko’payish;       4) ayirish;

5) harakatlanish

A) 1, 2                                                  V) 2, 3

S) 3, 4                                                   D) 4, 5

Ye) 2, 5

9. Amyobaning hazm qilish vakuolasi qaysi paytda paydo bo’ladi?

A) yadrodan xazm shirasi ajralishi bilan

V) sitoplazma bo’linishi bilan

S) sitoplazmadan hazm shirasi ajralishi bilan

D) sista hosil qilishi bilan

Ye) xujayrasi bo’linganda

10. Amyoba qaysi qismi orqali oziqlanadi?

A) butun tana sathi yordamida

V) og’iz bo’shlig’i yodamida

S) membranani mayda teshikchalari yordamida

D) yolgonoyoqlar yordamida

Ye) fotosintez yordamida